به کچله میگن شامپوت چیه؟

میگه شیشه پاک کن!!!!!!!!!!