یارو میره خارج میگن اسمت چیه؟  میگه: Power God New Day،  میگن :فارسی بگو!  میگه :قدرت الله نوروزی.