استاد فیزیک به شاگردش گفت بیا پای تخته و بهش گفت:شما توی قطاری و قطار باسرعت 80کیلو متردرحال حرکته داخل کوپه خیلی گرمه چیکار میکنی؟

 شاگرد گفت : پنجره رو بازمیکنم .

استاد گفت: خب حالا با بازکردن پنجره برام حساب کن چه مقدار از سرعت قطار کم میشه! نسبت فشارهوای داخل کوپه با هوای خارج قطارو هم حساب میکنی فردامیاری!!

شاگرده تو دلش گفت عجب غلطی کردما!

استاد نفربعدیو صداکرد و گفت:توی قطاری' باسرعت 75کیلو متر درساعت حرکت میکنه داخل کوپه خیلی گرمه تو چکار میکنی ؟

 شاگرده گفت پلیورمو درمیارم !

استاد : دمای داخل کوپه 50درجه سانتی گراده!حالا چی؟!

گفت: همه لباسامو در میارم !

استاد : داخل کوپه خونواده نشسته!

گفت : هرچقدم آدم باشه من اون پنجره لعنتیو باز نمیکنم!