دختره اومد نشست پشت فرمون سرهنگه گفت خانوم روشن کن برو عقب.. !! .

دختره ماشینو روشن کرد پیاده شد رفت عقب نشست………… 

دیگه کسی سرهنگ و از اون روز ندیده