جوک سرکاری آذر ۹۳ 

سالم پاشکسته

 دست شکسته

 سرشکسته 

روحی شکسته 

مفرق شکسته

 آهن زنگ زده

 نون خشک خریداریم 

بدو بدو نمکیه