یه روز یارو رو به جرم دزدی می برن دادگاه قاضی میگه خجالت بکش این دفعه چهارمته که میای

دادگاه. غضنفر به قاضی میگه تو خجالت بکش که هر روز اینجایی !