نانوایی (چند سال دیگه):

 - آقا این نون ها چنده؟


 - سه هزار تومن!


 - از اینا سایز medium هم دارید؟


 - نه فقط xlarge!


 - باشه یه چند جا دیگه قیمت کنیم، مزاحمتون میشیم دوباره…