هفته پیش مریض شدم رفتم آمپول بزنم

آمپولارو داد به پرستاره .... میگه آمپول بزنم؟

پ ن پ توش آب پر کن یکم آب بازی کنیم!!!