پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد

استاد میگه میخوای دفاع کنی؟

پ ن پ میخوام حمله کنم!!!