یارو با ماشینش زده به رفیقم همه دورش جمع شده بودیم

یارو با همون چهره خونسرد از ماشینش اومده بیرون میگه آقا چیزیتون شد؟

رفیقم با همون صورت خون آلود گفت پ ن پ خودمو انداختم زمین از داور پنالتی بگیرم!!!!!!!