دیشب تو بیمارستان یه دفعه سرم (آمپولی مه به دست وصل میشه) رو کشید،از دستم خون میومد

به بغل دستیم گفتم یه گاز بده.

میگه گاز استریل؟!

پ ن پ یه گاز بده با یه دنده معکوس از موقعیت خطر دورشیم زودتر!!!