تو یه مهمونی موز میدادن به پسرداییم که رسید تموم شد تو پوست موز هویج گذاشتن یهو پسر داییم گفت هورا مال من خونیه!!