مردم ایران از گذشته های دور با فناوری نانو آشنایی داشته اند
نانو دوغ، نانو ماست، نانو خیار، نانو آب و ..
اما خارجیا فقط یکی بلدن اونم بدرد نخور نانو تکنولوژی که ایرانیا هرچی سرش فکر کردن نفهمیدن چیه آخر به همون نانو دوغ اکتفا کردن!!!