یارو با زنش رفته بوده سینما ، تو فیلم گاو یهو شروع میکنه به دویدن طرف تماشاچیا

یارو یهو میپره زیره صندلی زنش میگه : بابا خجالت بکش! این فیلمه

یارو میگه: زن! منو تو میدونیم فیلمه گاو که نمیدونه!!!!