معمای شماره 1:


آن چیست که پا و سر ندارد، گرد است و دراز و در ندارد، اندر شکمش ستارگانند، جز نام دو جانور نداردمعمای دو:


آن چیست که در برگ پناهی دارد، رخت سیه و سبز کلاهی دارد،  پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند، من در عجبم کاین چی گناهی داردمعمای 3:


آن چیست گرد و کوچک، آویزه و معلق گاهی حلال و طیب، گاهی حرام و مطلق