به معلممون میگم آقا اجازه هست برم دستشویی؟!!!
میگه واجبه؟!!!
پ ن پ مستحبه!!!!