یارو میره مغازه میگه تخم مرغ غاز دارین؟
فروشنده میگه نه زهر مار اسب داریم!!!!!!!