معلم:الفبای فارسی را بگو ببینم؟

شاگرد: الف - ب - پ - ت - ث - چهار - پنج - شش - هفت ...

معلم:الفبای انگلیسی رو بگو ببینم؟

شاگرد: ا - بی - سی - چهل - پنجاه - شصت ...

معلم : الفبای یونانی رو بگو ببینم؟

شاگرد : آلفا - بتا - ستا - چهارتا - پنج تا ...

معلم:نخواستیم بابا یه شعر بگو؟

شاگرد: نابرده رنج - گنج - پنج - شش - هفت...