یارو پسره شلوارشو بر عکس پوشیده بوده مامانش بهش میگه فدات شم وقتی داری میری انگار داری میای!!!